Department of Sanskrit, Pali and Prakrit


Dr Kuldeep Kumar

Assistant Professor Vyakarana, Sanskrit Philosophy of Language, Sanskr... View Profile

Dr Vivek Sharma

Assistant Professor Sahityam, Darshanam, Puranam, Upnishad... View Profile

Dr Bhajahari Das

Assistant Professor School of Humanities and Languages, Department of ... View Profile